Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
I. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Tomasz Świąder Thebookservice Radonice 35 05-870 Błonie. Twój adres i dane są bezpieczne w naszej bazie danych. Nie przekazujemy ich żadnym innym podmiotom, nie zwiększamy zakresu naszych uprawnień, nie sprzedajemy,nie wynajmujemy, ani nie wymieniamy adresów e-mail.
II. Cele i podstawy przetwarzania
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu realizacji umowy sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży.
III. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
IV. Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą mu niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji umowy sprzedaży.